English:
For an English version of this text please send a mail with a subject line of "HELP" to pgp-public-keys@keys.pgp.net, or access the URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-en.html
Norwegian:
For aa faa dette dokumentet paa norsk, send "HELP NO" til pgp-public-keys@keys.no.pgp.net
German:
Fuer eine deutschsprachige Fassung dieses Textes senden Sie eine Mail mit dem Subject "HELP DE" an die folgende Adresse pgp-public-keys@keys.de.pgp.net
Spanish:
Para obtener una versisn en castellano de este texto, envme un mail a pgp pgp-public-keys@keys.es.pgp.net con el "Subject" HELP ES
Finnish:
Saadaksesi taman tekstin suomeksi, laheta osoitteeseen pgp-public-keys@keys.fi.pgp.net tyhja viesti, jonka Subject-kentta on "HELP FI".
Croatian:
Za hrvatsku verziju ovoga teksta posaljite poruku koja ce u Subject imati "HELP HR" na adresu pgp-public-keys@keys.hr.pgp.net
Dansk:
For at faa en dansk version af denne text skal du sende en e-mail med en subject-tekst: "HELP DK" til pgp-public-keys@keys.dk.pgp.net eller slaa op paa URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-dk.html
Czech:
Pro ziskani ceske verze tohoto textu poslete prosim e-mail se "Subject" radkou "HELP CZ" na adresu pgp-public-keys@keys.cz.pgp.net, nebo pristupte na URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-cz.html

Veøejné servery PGP klíèù

Veøejné servery PGP klíèù umo¾òují výmìnu veøejných èástí PGP klíèù s pomocí po¹tovních systémù Internet mail a UUCP mail. Na tyto servery lze pøistupovat také pøes WWW rozhraní, které je umístìno
na http://www.pgp.net/pgpnet/www-key.html, a správci sítí, ze kterých je na servery klíèù èastý pøístup, mohou zvolit FTP pøenos celého souboru klíèù z ftp://ftp.pgp.net/pub/pgp/keys.

Tato slu¾ba pouze pomáhá pøi výmìnì klíèù mezi u¾ivateli PGP. Nexistuje ®ÁDNÁ ZÁRUKA, ¾e klíèe sjou platné; pou¾ívejte prosím podpisù na klíèi pro ovìøování platnosti klíèù.

Ka¾dý server klíèù zpracovává po¾adavky ve formì e-mailových zpráv.
Pøíkazy pro server se zadávají v øádku "Subject:".

Nevkládejte pøíkazy do tìla zprávy.

    To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: Josef.Novak@doména.cz
    Subject: help cz

Zaslání Va¹eho klíèe na JEDEN server je dostateèné. Po zpracování Va¹eho klíèe jej server automaticky roze¹le dále na ostatní servery.

Chcete-li napø. zaslat Vá¹ nový nebo zmìnìný klíè na server, po¹lete zprávu podobnou této:

    To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: osef.Novak@doména.cz
    Subject: add
    -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
    Version: 2.6

 
    -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

ZRU©ENÍ PLATNOSTI KLÍÈE: Vytvoøte revokaèní (zneplatòující) certifikát k Va¹emu klíèi (viz PGP manuál) a za¹lete takto upravený klíè znovu na server pøíkazem ADD.

Platné pøíkazy:

Pøíkaz         Význam
HELP          Nápovìda
HELP jazyk       Nápovìda v národních jazycích (DE, EN, FI, FR, CZ, ..)
ADD           Pøidání veøejného PGP klíèe, který je v tìle zprávy
INDEX [1]        Seznam v¹ech známých PGP klíèù (-kv)
INDEX jméno       Seznam v¹ech PGP klíèù obsahujících dané jméno
VERBOSE INDEX [1]    Podrobný seznam v¹ech známých PGP klíèù (-kvv)
VERBOSE INDEX jméno   Podrobný seznam v¹ech PGP klíèù obsahujících dané jméno
GET [1]         Získání celého souboru klíèù (zatím neplatné)
GET jméno        Získání PGP klíèù obsahujících dané jméno
MGET regexp [2,3]    Získání PGP klíèù podle regulárního výrazu
            regexp musí obsahovat alespoò dva znaky
LAST n [3]       Získání nových a zmìnìných klíèù za posledních n dní
 1. OÈEKÁVEJTE OBSÁHLÉ ODPOVÌDI
 2. Tyto pøíkazy vrací enormnì velké mno¾ství informací, buïte proto opatrní! Nìkteré systémy nemusí zvládnout zprávy takové velikosti a v tìchto pøípadech budou zprávy vráceny na server klíèù. Dostanete také pravdìpodobnì mnohem více klíèù, ne¾ budete kdy potøebovat. Zde jsou velikosti souborù aktuální ke dni 28.2.1997, mù¾ete v¹ak oèekávat, ¾e budou rychle narùstat:

  Velmi pravdìpodobnì budou tyto informace pøevá¾nì nepotøebné, proto prosím pou¾ívejte tyto pøíkazy spolu ¨se jménem, èím¾ zmen¹íte velikost zpráv a ulevíte administrátorùm Va¹eho systému i serveru klíèù. Zároveò budou takové zprávy pro Vás u¾iteènìj¹í.

  UPOZORNÌNÍ: PGP pracuje velmi pomalu s velkými soubory veøejných klíèù. Pøidání kompletního souboru klíèù ze serveru klíèù zabere Va¹emu lokálnímu PGP nìkolik *DNÍ*.

  Pokud *SKUTEÈNÌ* potøebujete celý seznam nebo dokonce soubor v¹ech klíèù, pou¾ijte *PROSÍM* ftp pøenos z ftp://ftp.pgp.net/pub/pgp/keys/ nebo z nìkterého z národních serverù.

 3. REGULÁRNÍ VÝRAZY V "MGET"
 4. Zde jsou pøíklady pou¾ití MGET:

    MGET franta       Vrátí v¹echny klíèe obsahující "franta"
    MGET brno        Vrátí v¹echny klíèe obsahující "brno"
    MGET E8F605A5|5F3E38F5  Vrátí klíèe s dvìma uvedenými ID
  

  Poznámka o regulárních výrazech: Nejde o "divoké karty" (wildcards) na Unixových èi MSDOSových pøíkazových øádkách. Hvìzdièka * neznamená "cokoliv", ale "nula nebo více výskytù pøedchozího znaku nebo metaznaku", napø.

    a.*    odpovídá v¹emu zaèínajícímu na a
    ab*c   odpovídá ac, abc, abbc, abbbc, atd.

  Nezkou¹ejte "MGET .*", radìji pou¾ijte "GET".

 5. LIMIT POÈTU KLÍÈÙ
 6. Nìkteré servery mají zaveden limit pro poèet klíèù vrácených jako odpovìï na "MGET" nebo "LAST" dotazy, aby Vás nezahltily pøíli¹ mnoha klíèi v pøípadì, ¾e dotaz byl odeslán nedopatøením.

U¾ivatelé by mìli normálnì pou¾ívat e-mailovou adresu `pgp-public-keys@keys.pgp.net' nebo nìkterý z národních serverù:

pøípadnì `ftp://ftp.pgp.net/pub/pgp' pro FTP pøenosy.

U¾ivatelùm se doporuèuje pou¾ívat slu¾by serverù domény "*.pgp.net", jeliko¾ jsou stabilní a spolehlivé.